Rekruttering av spillere

Vi regner vårt naturlige nedslagsfelt å være barn som bor i skolekretsene til Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta -og Lysejordet skole. Det er en viktig oppgave for Ullern Fotball å rekruttere så mange som mulig av disse til fotball i barneårene, og legge til rette for at disse spillerne fortsetter i klubben også gjennom ungdomsfotballen.

Rekruttering av spillere til fotballaktivitet 3-7 år:

1. Søndager kl 10.30 er det alltid holdt av plass til barn i barnehagealder. Tilbudet er gratis, og det er bare å møte opp for å ha det moro med fotball. Foreldrene organiserer selv aktiviteten. Fra våren barna er 6 år skyves treningstiden til kl 10, og gruppene deles etter skolene barna skal begynne på, og evt kjønn. Dette innebærer etableringen av lagene barna skal spille på i barnefotballen. Sportslig leder følger regelmessig opp treningene og har dialog med kontaktpersoner i alle spillergrupper.

2. Tirsdag og torsdag kl 17 har vi tilbud om trening med ansatte trenere for alle barn som vil.

3. Før skolestart skal alle grupper være operative med egen gruppe i Spond og lagledelse. Sportslig Leder følger derfra opp hver gruppes rekruttering ved skolestart, slik at alle barn i bydelen senest ved skolestart kjenner til vårt tilbud.

Rekruttering av nye spillere 8 år og eldre:

1. Ullern Fotball skal arbeide for å ivareta et best mulig tilbud til de spillerne som allerede er i klubben.

2. Nye spillere som bor i, eller flytter til vårt nærområde skal umiddelbart og uansett tidspunkt tas imot av klubben. Sportslig Leder finner lagtilhørighet til nye spillere.

3. Ullern Fotball skal ikke ha en aktiv rekruttering av spillere til barnefotballen utenfor området definert over.

4. Spillere som på eget initiativ tar kontakt med Ullern Fotball for overgang fra andre klubber, skal gis et tilbud så lenge dette er praktisk mulig. Kun Sportslig Leder har rett til å avvise nye spillere.

5. Hver september planlegger hovedtrener for de respektive årskullene i ungdomsfotballen inndeling i treningsgrupper og lagpåmelding for kommende sesong. Denne planleggingen tar utgangspunkt i eksisterende spillergrupper, og koordineres med kullet over, under og Sportslig Leder. Dersom det etter en helhetsvurdering er klare mangler i en spillergruppe, som reduserer det sportslige tilbudet vi gir våre spillere, kan Sportslig Leder gi tillatelse til aktivt å rekruttere spillere for å dekke opp disse manglene. Ullern Fotball driver utover dette ikke aktiv rekruttering av spillere i ungdomsfotballen.

6. Ullern Fotball ønsker å ta i mot nye spillere når som helst gjennom året, så lenge dette er praktisk gjennomførbart med tilgjengelig banekapasitet og ressurser. Opptak av nye spillere skal ikke gå på bekostning av tilbudet til eksisterende spillere.

7. Ullern Fotballs målsetninger om et høyt antall lokale spillere i junior- og A-lag, har konsekvenser for sammensetningen av spillergruppene i ungdomsfotballen.

8. For A-lag herrer inngår aktiv rekruttering av egnede spillere i junioralder og eldre, som en naturlig del av all planlegging. Hovedtrener for A- og Jr-herrer avgjør dette i samråd med Sportslig Leder.

9. For særskilte tilfeller, som for eksempel lagsamarbeid med andre klubber, overgang av hele lag, og liknende, skal dette håndteres av Sportslig Leder, og Styret involveres.

10. Ullern Fotball skal følge NFF sitt regelverk for overganger.

11. Overgangsgebyrer for spillere som kommer til Ullern, skal i hovedsak betales av spilleren selv. Sportslig Leder kan i enkelttilfeller beslutte unntak fra dette.

12. Ullern Fotball har styrevedtak på at økonomi aldri skal være en ekskluderende faktor for deltagelse i et av våre treningstilbud. Alle individuelle økonomiske ordninger avtales med sportslig leder. 


Powered by: Bloc