Ullern Fotball

Ullern Fotball er en stor klubb med omlag 1200 ulike mennesker med ulik motivasjon for sin deltagelse. Hos oss er alle like viktige, og vi ønsker å ta på alvor vår rolle i livet til veldig mange mennesker i ulik alder. Visjonen vår bygger på at vi klarer å gi våre spillere og deres familier en opplevelse av å være en del av et godt miljø som har sitt utgangspunkt rundt fotballen, men som over tid gir mer enn fotball. Som en stor fotballklubb ønsker vi å gi et givende tilbud til alle som ønsker å spille for Ullern, uavhengig av alder, erfaringsnivå, og motivasjon for å møte opp. Dette ønsket er oppsummert med visjonen glede i dag, bedre i morgen, læring for livet:

Glede i dag - Hver eneste dag kommer noen på trening, og vår visjon er at det er en opplevelse som først og fremst gleder hver enkelt. Vi tror det bidrar til innsats, engasjement og motivasjon 

Bedre i morgen - Vi skal legge tilrette for at den gleden skapes gjennom fotballspillet, og hvis vi som regel lykkes vil det over tid gi utvikling som gjøre at man spiller fotball bedre

Læring for livet - Å være en del av vårt miljø lærer deg mer enn fotball og gir trygghet som vi håper enhver Ullernspiller tar med seg til andre areaner i livet 

Adressen til vårt kontor er i Ullern Flerbrukshall, Lysehagan 44, 0383 Oslo:

Kollektivtransport
T-bane linje 3 Kolsåsbanen til Bjørnsletta stasjon som er stoppet rett ved Ullernbanen. Det kan også være aktuelt å ta buss 32 til Bjørnsletta, buss 23 til Vækerøveien, eller trikk 13 (Jar trikken) til Øraker stasjon.

Kjøreinstruksjoner
E18 vestfra: Ta av mot Smestad (Ring 3) før Lysaker. Følg skilt mot Lilleaker i Granfosstunnelen. Ta til venstre i første rundkjøring, og til venstre i andre rundkjøring (Lilleakerveien). Kjør over trikkeskinnene ved Lilleaker stasjon og følg veien til rundkjøring Vækerøveien/Ullernchausseen. Ta opp Vækerøveien, følg denne under Bjørnsletta bru og ta til venstre inn Lysehagen. Følg Lyshagen til du treffer på Myntfunnveien, og ta til venstre ned Myntfunnveien. Første innkjøring på høyre hånd er Ullern Idrettspark.

E18 østfra: Ta av mot Lilleaker ved Lysaker (Lilleakerveien). Kjør rett frem gjennom tre rundkjøringer. Kjør over trikkeskinnene ved Lilleaker stasjon og følg veien til rundkjøring Vækerøveien/Ullernchausseen. Ta opp Vækerøveien, følg denne under Bjørnsletta bru og ta til venstre inn Lysehagen. Følg Lyshagen til du treffer på Myntfunnveien, og ta til venstre ned Myntfunnveien. Første innkjøring på høyre hånd er Ullern Idrettspark.

Ring 3 østfra: Ta av mot Lilleaker etter Radiumhospitalet. Kjør rett frem gjennom i første rundkjøringer, og ta til høyre opp Vækerøveien i andre rundkjøring. Følg Vækerøveien under Bjørnsletta bru og ta til venstre inn Lysehagen. Følg Lyshagen til du treffer på Myntfunnveien, og ta til venstre ned Myntfunnveien. Første innkjøring på høyre hånd er Ullern Idrettspark.


Mandat fra Ullern IF


Alt innen gruppene foregår i hht IFs vedtekter, organisasjonsplan og vedtak på årsmøter/generalforsamling

Gruppenes virksomhet reguleres av vedtektene https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000222/5352/2021/3/21/vedtekter-ullern-if-2021.pdf, og i særdeleshet

 

§ 23: Grupper: 

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

 

Eksempelvis: 

  • Gruppenes budsjett og regnskap er ikke formelt godkjent før de er formelt godkjent av IF
  • Gruppestyrene kan ikke ekskludere medlemmer, det kan bare IF