1) Ullern Idrettsforening

Det er årsmøtet i Ullern IF som velger styret i idrettsforeningen. Styret v/styreformann har det formelle ansvaret for økonomi, organisering og ansettelser i hele foreningen. Alle ansatte har formelt arbeidsforhold til idrettsforeningen. 

2) Ullern Fotball

Ullern Fotball er organisert som en egen gruppe under Ullern Idrettsforening.

3) Styret

Styret i Ullern Fotball består av

-Styreleder

-Nestleder

-Økonomi ansvarlig

-4 styremedlemmer

Styret instilles på Ullern Fotball sitt medlemsmøte som avholdes i februar -mars i forkant av idrettsforeningens årsmøte. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen og man bestreber at maks halve styret skiftes ut samtidig.

Det blir avholdt 8-10 styremøter per år. På styremøtene møter også Daglig Administrativ leder (Daglig lederfunksjon på HL nivå) som er referent på møtene, og Sportslig leder.

Styreleder har møteplikt i styremøtene til Ullern IF. Hvis styreleder ikke kan møte, vil nestleder møte istedenfor.

Ansvar for følgende områder blir fordelt blant medlemmene i styret:

-Arrangement (Barnecup vår og høst, Elveløpet)

-Frivillighetskoordinator

-Sponsor og markedsansvarlig

-Plassansvarlig (Dugnader og kontakt med Ullern IF sitt plass-styre)

-Kvalitetsklubb

-Valgkomite

Styreformann har gitt sportslig leder i fotballgruppa mandat til å kunne forvalte de sportslige stillingene i fotball-gruppa, herunder ansettelser og oppfølging av sportslige ansatte i henhold til avtale.

4) Administrativ leder i fotballen: 

Har følgende oppgaver: 

·FIKS ansvarlig på vegne av Ullern Fotball. FIKS = Fotballens Informasjons- og Kommunikasjons-system

·Ansvarlig med å sende inn skjemaer osv. til NFF; Link

·Ansvarlig i forb. med overganger og betalinger av disse.

·Oppdatere laglister i Min Idrett og legge inn spillere fra 12 år og

·eldre i FIKS slik at spillerne er spillerberettigede.

·Kontrollere at alle lag melder inn resultat i tide på spilte kamper,

·bl.a. for å unngå bøter.

·Melde inn/ søke om Cuper og arrangement m.m. i Min Idrett slik at

·det blir søkbart og åpent i bl.a fotball.no

·Sende ut og følge opp innbetaling av faktura for medlemsavgift +

·treningsavgifter

·Innkjøp av varer til kiosksalg

·Håndtere inn- og utgående fakturaer

·Avstemme bank hver måned til regnskap

·Kontakt med regnskapskontoret

·Utarbeide og sende grunnlag for lønnskjøring til regnskap

·Håndtere alle dommerregninger

·Innkjøp av kontorrekvisita

·Hovedkontakt mot Ullern IF

·Delta på møter i bydel som Samarbeidsutvalget for Frivilligheten i

·Ullern bydel, Salto, med lokale politikere, kommunen sentralt som BYM/KID/politikere m.m., NFF Oslo, Norges Fotball Forbund

Per 2021 ser organisasjonskartet på sportslig side slik ut:

5) Sportslig leder

Hovedoppgave:

Gi alle barn, unge og voksne i vårt nedslagsfelt et fotballtilbud som i størst mulig grad samsvarer med deres ønsker for sin fotballaktivitet

Det innebærer å organisere, sette sammen, ansette og følge opp fotballgruppens sportslige apparat for i størst mulig grad å oppnå dette. Organiseringen bygges opp i samråd med styret og fotball-gruppas fast ansatte trenere. Ullern Fotball skal tilpasse kartet etter terrenget, ikke kun terrenget etter kartet.

-Ansettelse og oppfølging av alle hovedansvarlige trenere gutter og jenteansvarlig på mandat fra Ullern IF

-Ansettelse av alle trenere på mandat fra Ullern IF

-Ansvarlig banefordeling

-Utvikling, implementering og oppfølging av sportsplan

-Ansvar for prioriteringen av ressurser

-Rekruttere egnede personer til frivillige apparat

-Ansettelse av profesjonelle spillere

Direkte under sportslig leder er:


Oppstartsansvarlig(e)

Personer under denne/disse:

- Ansatte trenere på akademiet 5-6 år
- Frivillige trenere og lagledere på lagene 6-7 år

*på G7 følges lagene både opp av rekrutteringsansvarlig og årskullansvarlig trener G7 (se under).

Oppgaver

- Gjennomføring rekruttering og oppstart som beskrevet i sportsplan
- Sørge for oppdatert medlemsregister JG5-6, og innbetaling av alle avgifter fra disse

 

Jenteansvarlig (oppgave pt besittet av Sportslig Leder)

Personer under denne:

- Ansatte og frivillige trenere til alle klubbens jentelag og grupper

- Lagledere

Oppgaver:

- Gi alle jenter og kvinner i vårt nedslagsfelt et fotballtilbud som i størst mulig grad samsvarer med deres ønsker for sin fotballaktivitet. Tiltak gjennomføres i samråd med sportslig leder.

- Oppstartansvar jenter 5-6 år

- Oppfølging og veiledning av alle frivillige og ansatte trenere på alle jentelag

- Gjøre tiltak for å skape tilhørighet, identitet og miljø for jenter i klubben på tvers av alder

- Følge opp klubbens samarbeid med Røa IL Fotball og Røa Fotball Elite med medfølgende tiltak

- Sørge for oppdatert medlemsregister alle alderstrinn, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

 

Utviklingsleder
Oppgaver:
- Utvikling av planer for sportslig innhold på alle alderstrinn
- Ledelse av interne trenerutviklingstiltak
- Trenerveiledning
- Tiltak som utvikler klubben videre

 

Hovedansvarlige trenere per årskull 7-10 år

Personer under disse:
- Ansatte trenere på akademiet
- Frivillige trenere og lagledere på lagene
Oppgaver:

- Selv lede aktiviteten på akademiet
- Oppfølging og veiledning av ansatte trenere på akademiet og frivillige trenere på lagene
- Oppfølging av lagledere på årskullet

- Sørge for oppdatert medlemsregister, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

 

Hovedansvarlige trenere per årskull 11-19 år

Personer under disse:

- Ansatte trenere på kullet

- Hovedlagleder årskullet (under denne resterende frivillige støttefunksjoner.)
Oppgaver:
- Planlegge og koordinere all aktivitet på årskullet
- Veilede og følge opp årskullets øvrige trenere

- Sørge for oppdatert medlemsregister, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

 

Hovedtrener A-lag herrer og sportslig ansvarlig G19-1 og senior herrer A+B

- Personer under denne:

- Assistent(er) senior herrer A+B

Oppgaver:

- Gjennomføre og lede all aktivitet senior herrer A+B
- Ansvar for spillerlogistikk knyttet til senior herrer A+B og G19-1
- Ansvar for koordinering av sportslig opplegg herrer A+B og G19-1 inkludert planlegging av enkeltspilleres aktiviteter.

- Ansvar for gjennomføring av alle administrative oppgaver knyttet til senior A+B

- Ansvar for oppfølging av eventuelt frivillig apparat rundt senior A+B

Ansvarlige lagledere senior breddetilbud

Oppgaver:

- Sørge for all drift av lagene å og utenfor banen.

- Sørge for oppdatert medlemsregister og innbetaling av alle avgifter fra disse.

 

Keeperansvarlig trener

Personer under denne:

- Ansatte keepertrenere

Oppgaver:

- Planlegge all spesifikk keepertrening for alle alderstrinn og begge kjønn

- Identifisere keepere som kan benyttes som keepertrenere for yngre keepere. Følge opp og veilede de av disse som ansettes

- Individuell oppfølging av klubbens keepere

 

Fysioterapeut/medisinsk behandler

Oppgaver:

- Påse at klubbens sportslige apparat til enhver tid er oppdatert på nyeste forskning knyttet til treningsplanlegging, skadeforebygging og fotballspesifikk fysisk trening/utvikling

- Være tilgjengelig for klubbens spillere for hurtig utredning og eventuell oppfølging i rehabiliteringsperioden